วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปวิจัย สื่อประเภทกิจกรรม (แบบจำลอง)

ผู้วิจัย
นิรันดร์ กังดี

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษณะการรู้สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบรูพา
 สถานที่ที่ใช้วิจัย
มหาวิทยาลัยบรูพา
วิจัยเมื่อ
30 เมษายน 2551
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
 ขั้นตอนที่1 ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่2 ออกแบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ขั้นตอนที่3 ประเมินแบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ขั้นตอนที่4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ขั้นตอนที่5 ประเมิน และปรับปรุง

การศึกษาวิจัย สรุปผลได้ดังนี้
            1.แบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศจำนวน 7ขั้นตอนประกอบด้วยกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตสารสนเทศ
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลับบรูพาได้

อภิปรายผล
            1.แบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป้าหมายเพื่อเป็นการปลูกฝังการค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ
2.กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดได้อย่างอิสระและส่งเสริมให้มีการวางแผนการสืบค้นคว้าด้วยตัวผู้เรียนเอง

บรรณานุกรม
 ทิศนา แขมมณี.(2545).รูปแบบการเรียนการสอน:ทางเลือกที่หลากหลาย.กรุงเทพฯจุฬาลงกรมหาวิทยาลัวธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล(2529).การพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดสู่การปฎิบัติ.กรุงเทพฯ:อักษรบัณฑิต
นฤมล รักษาสุข. (มปป.) รายวิชา 204215การจัดการบริการสารสนเทศหน่วยที่6 มปท.

จัดทำโดย
นางสาว เพ็ญศิริ ลอออ่อน 52041178 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น